ERSTATNING: - Ramnas Gudas har inngått avtale med vår motpart Yrkesskadeforsikringssforeningen, og han får dermed utbetalt 2,4 millioner kroner i erstatning, sier advokat Tor Ingebrigtsen. Foto: advhi.no.

Høyesterett endrer kapitaliseringsrenten

Høyesterett har 12. desember 2014 avsagt dom som i vesentlig grad påvirker erstatningsoppgjørene for skadelidte, skriver advokat Tor Ingebrigtsen i denne kommentaren.

Tor Ingebrigtsen

Kommentar

Tor Ingebrigtsen
Advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen

Telefon: +47 67 23 46 90
E-post: ti@advhi.no

Kapitaliseringsrenten er satt ned fra 5 prosent til 4 prosent. Som en konsekvens av dette er skatteulempeerstatningen satt ned fra en tilnærmet standardisert skatteulempe på 25 prosent til nå 20 prosent.

Hva betyr dette for den som har krav på erstatning?

En lavere kapitaliseringsrente gir de skadelidte høyere erstatning.

Når man får erstatning utbetalt forutsettes det at erstatningen for fremtidstapet investeres, dels i aksjer, sikre obligasjoner, statsobligasjoner, i banken, og dels også i bolig. 

Våre klienter har fått mer enn én milliard i erstatning siden 1992. Ta kontakt for gratis samtale her.

Det legges altså til grunn at man vil få en avkastning av deler av erstatningen, en avkastning som er en fordel for skadelidte, og som forsikringsselskapet derfor trekker fra i erstatningsutbetalingen. 

Det tas også hensyn til inflasjonen. 

Høyesteretts dom innebærer at man legger til grunn at avkastningen av slike investeringer er lavere enn man tidligere har ment. Derfor må erstatningen skadelidte får som kompensasjon for fremtidig tap bli høyere. 

En ytterligere konsekvens av dette må i følge Høyesterett bli at erstatningen for såkalt «skatteulempe» må bli noe lavere. 

Skatteulempeerstatning er erstatning for den ekstra skattebelastningen man blir pålagt av myndighetene for nettopp de midlene man får avkastning av. Når denne avkastningen blir lavere, vil også skatten bli lavere.

Mange saker har ligget hos advokater og i forsikringsselskapene i påvente av denne dommen. Mange saker er også i den senere tid gjort opp med forbehold om justeringer i utbetalingen dersom dommen ga grunnlag for dette. 

Disse vil nå bli gjort opp i tråd med Høyesteretts dom, men det er verdt å merke seg at dommen ikke har tilbakevirkende kraft for saker som er gjort opp tidligere.

Det gjenstår å se hvordan dette utvikler seg i detalj.

For skadelidte, som i mange år har vært underkompensert som følge av en alt for høy kapitaliseringsrente, er dette en gledens dag selv om vi må kunne hevde at Høyesterett burde vært enda «tøffere» og redusert kapitaliseringsrenten ytterligere i tråd med det reelle rentenivået.